Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2014

Thứ ba, 30/08/2016, 16:25 GMT+7

Thay đổi nội dung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ năm 2014

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2014

Công bố thông tin ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2014

Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Giải trình số liệu chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần

Nghị quyết số 05 Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 26 Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 27 Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 28 Hội đồng quản trị

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết số 38 Hội đồng quản trị

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2013