Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2020

Thứ tư, 23/12/2020, 14:50 GMT+7

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2020

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2020

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng P.TCKT kiêm kế toán trưởng

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2020

Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết về gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 15/01/2020