Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2019

Thứ sáu, 17/01/2020, 11:00 GMT+7

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế niên độ 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2019

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Công bố thông tin bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2019

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chọn công ty kiểm toán năm 2019

Thay đổi nhân sự

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 23/4/2019

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết của hội đồng quản trị kỳ họp bất thường ngày 09/4/2019

Thông báo theo thư mời V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Thông báo về ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 16/01/2019