Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2018

Thứ sáu, 18/01/2019, 08:11 GMT+7

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017

Thông báo về ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công bố thông tin sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2018

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019

Công bố thông tin phê duyệt chủ trương dự án mở rộng Phân xưởng Thuốc nhỏ mắt

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế niên độ 2017

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2018