Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2023

Thứ hai, 27/11/2023, 11:30 GMT+7

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuân sau thuế chưa phân phối

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuân sau thuế chưa phân phối

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp 25/10/2023

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị 08/09/2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị 07/08/2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức kỳ I năm 2023 và chi trả 6% cổ tức năm 2022

Thông báo về việc cung cấp thông tin đến quý cổ đông

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin bổ sung trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bổ sung lần 2

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bổ sung

Thông báo thay thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị 31/03/2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và giải trình

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp 09/01/2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2022