Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2022

Thứ sáu, 16/12/2022, 16:00 GMT+7

Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị 04/11/2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06/10/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2022

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2022

Thông báo thay thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Thông báo về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng phần còn lại cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công bố thông tin đính chính Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng P.TCKT kiêm Kế toán trưởng

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2021