Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2017

Thứ tư, 21/03/2018, 16:05 GMT+7

Công bố thông tin về Nghị quyết chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016

Thông báo về ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2017

Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 02/10/2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017

Nghị quyết hội đồng quản trị

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2017