Tiếng Việt

Thông báo cổ đông năm 2024

Thứ ba, 16/07/2024, 16:00 GMT+7

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2024

Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2024

Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh trực thuộc HĐQT

Quyết định về việc kéo dài thời gian bổ nhiệm cán bộ quản lý của công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bổ sung lần 2

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2024

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bổ sung

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thông báo thay thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023

Nghị quyết của HĐQT kỳ họp bất thường ngày 29 tháng 1 năm 2024

Công bố thông tin liên quan đến Ông Nguyễn Quý Thịnh - Thành viên độc lập HĐQT PMC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP 17/01/2024