Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng TRIVITA B kể từ lô 0030422 sẽ bỏ in Số đăng ký trên vỉ nhôm